بهترین موتورسیکلت‌های ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی بازار را بشناسید (دی ۱۴۰۲)

6 27,175
مدل موتور سیکلت قیمت موتور سیکلت
آپریلیا
SR 160
۱۱۰۰۰۰۰۰۰
آپریلیا
STR 160
۱۹۴۹۰۰۰۰۰
آپریلیا
SXR 160
۱۵۵۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی CL 150
۷۳۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی CX 180
۹۷۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی FX 150
۱۴۰۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی FX 150
۱۴۴۷۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی J 200
۱۵۵۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی J 200
۱۴۵۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی J 200
۱۵۱۶۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی JT200
۱۷۵۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی JT200
۱۸۶۱۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی NA 180
۱۵۵۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی NA 180
۱۴۵۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی NA 180
۱۵۲۷۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی NA250
۱۸۸۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی NA250
۱۹۳۲۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی NH 180
۱۴۵۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی NH 180
۱۵۲۷۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی NH 250
۱۶۹۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی NH 250
۱۷۷۱۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی OR125
۹۵۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی SF180
۱۳۰۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی SF180
۱۳۲۸۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی SR 130
۷۸۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی SR 200
۱۲۰۰۰۰۰۰۰
اس وای ام
گلکسی SR 200
۱۲۹۸۰۰۰۰۰
اس وای ام
لاکی ۱۸۰
۱۳۸۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
DS 200
۹۸۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
DS 200
۱۰۷۹۵۶۰۰۰
ایران دوچرخ
KPT 200
۱۲۵۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
KPT 200
۱۴۹۸۱۷۰۰۰
ایران دوچرخ
KPT 200 PRO
۱۶۶۳۴۱۰۰۰
ایران دوچرخ
XY150
۷۷۱۱۲۰۰۰
ایران دوچرخ
آرشیا ۱۲۵
۵۷۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
آرشیا ۱۲۵
۶۴۹۹۴۰۰۰
ایران دوچرخ
آرشیا ۱۵۰
۶۰۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
آرشیا ۱۵۰
۶۷۶۳۸۰۰۰
ایران دوچرخ
آرشیا ۲۰۰
۶۲۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
آرشیا ۲۰۰
۶۹۴۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
آوا کلیک ۱۵۰
۷۰۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
آوا کلیک ۱۵۰
۹۳۶۳۶۰۰۰
ایران دوچرخ
ازما ۱۲۵
۵۶۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
ازما ۱۵۰
۵۸۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
ازما ۲۰۰
۶۶۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
ایردوکو ۱۵۰
۶۱۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
جیران ۳۰۵
۲۲۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
جیران ۳۰۵
۲۲۰۳۲۰۰۰
ایران دوچرخ
جیران ۳۰۹
۴۳۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
جیران ۳۰۹
۴۳۷۳۳۰۰۰
ایران دوچرخ
سه چرخه برقی ۵۰۰ وات
۴۸۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
سه چرخه برقی ۵۰۰ وات
۵۲۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
سه چرخه برقی ۵۰۰ وات
۴۹۳۵۰۰۰۰
ایران دوچرخ
سه چرخه برقی ۵۰۰ وات
۵۴۶۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
کاپیتان ۱۵۰
۱۰۴۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
کاپیتان ۱۵۰
۱۰۶۸۵۵۰۰۰
ایران دوچرخ
وترانو
۹۲۰۰۰۰۰۰
ایران دوچرخ
وترانو
۹۵۸۳۹۰۰۰
باجاج
بوکسر ۱۵۰
۱۲۵۰۰۰۰۰۰
باجاج
بوکسر ۱۵۰
۱۱۰۰۰۰۰۰۰
بنلی
TNT 135
۱۴۸۴۰۰۰۰۰
بنلی
TNT 135
۱۴۴۶۷۰۰۰۰
بنلی
TNT 15 EFI
۱۰۸۸۸۴۰۰۰
بنلی
TNT 150
۱۲۵۰۰۰۰۰۰
بنلی
TNT 150
۱۱۶۰۰۰۰۰۰
بنلی
TNT 150
۱۴۶۸۲۴۰۰۰
بنلی
TNT 180S
۱۴۹۰۰۰۰۰۰
بنلی
TNT 180S
۱۳۹۰۰۰۰۰۰
بنلی
TNT 180S
۱۶۵۸۰۳۰۰۰
بنلی
TNT 25N
۱۷۶۰۰۰۰۰۰
بنلی
TNT 25N
۱۵۸۰۰۰۰۰۰
بنلی
VZ 125
۱۰۰۰۰۰۰۰۰
بنلی
پانارئا ۱۲۵
۱۲۳۰۰۰۰۰۰
بنلی
پانارئا ۱۲۵
۱۱۹۹۵۰۰۰۰
پیاجیو
لیبرتی ۱۵۰
۱۹۰۰۰۰۰۰۰
تک تاز موتور
TK 125
۵۳۰۰۰۰۰۰
تک تاز موتور
TK 125
۵۰۰۰۰۰۰۰
تک تاز موتور
TK 150
۶۱۰۰۰۰۰۰
تک تاز موتور
TK 150
۵۷۰۰۰۰۰۰
تی وی اس
استار HLX 150
۹۸۰۰۰۰۰۰
تی وی اس
استار HLX 150
۸۴۰۰۰۰۰۰
تی وی اس
استار HLX 150
۱۰۳۵۰۰۰۰۰
تی وی اس
انتورک ۱۲۵
۱۲۴۰۰۰۰۰۰
تی وی اس
انتورک ۱۲۵
۱۲۶۳۰۰۰۰۰
تی وی اس
راکز
۱۲۶۰۰۰۰۰۰
تی وی اس
راکز
۱۱۵۰۰۰۰۰۰
تی وی اس
راکز
۱۳۹۰۰۰۰۰۰
تی وی اس
ویگو
۱۰۸۰۰۰۰۰۰
تی وی اس
ویگو
۱۱۴۸۰۰۰۰۰
دایچی
CR 150
۸۹۰۰۰۰۰۰
دایچی
CR 150
۸۲۲۰۰۰۰۰
دایچی
DT 200
۷۹۰۰۰۰۰۰
دایچی
DT 200
۸۶۱۰۰۰۰۰
دایچی
HX 180
۸۴۰۰۰۰۰۰
دایچی
HX 180
۷۷۰۰۰۰۰۰
دایچی
HX 180
۸۴۳۰۰۰۰۰
دایچی
JP 150
۹۸۵۰۰۰۰۰
دایچی
RX 249
۱۸۸۰۰۰۰۰۰
دایچی
RX 249
۱۹۴۰۰۰۰۰۰
دایچی
RZ 249
۱۷۳۰۰۰۰۰۰
دایچی
RZ 249
۱۷۸۹۰۰۰۰۰
دایچی
VP125
۷۸۰۰۰۰۰۰
دایچی
VP125
۷۶۸۰۰۰۰۰
دینو
کاوان ۱۵۰S
۸۸۰۰۰۰۰۰
روان سیکلت
QM 200
۱۴۰۰۰۰۰۰۰
رویال الوی
TG 170
۱۹۰۰۰۰۰۰۰
زونتس
N2 230
۸۸۰۰۰۰۰۰
زونتس
N2 230
۱۲۸۹۰۰۰۰۰
زونتس
N2 230 N
۱۰۱۰۰۰۰۰۰
زونتس
N2 230 N
۱۳۴۴۰۰۰۰۰
زونتس
Z2 150 G1
۱۷۲۰۰۰۰۰۰
زونتس
Z2 150 G1
۱۹۲۶۰۰۰۰۰
زونتس
Z2 150 G1
۱۷۹۱۰۰۰۰۰
زونتس
Z2 150 U
۱۵۴۰۰۰۰۰۰
زونتس
Z2 150 U
۱۷۲۸۰۰۰۰۰
زونتس
Z2 150 U1
۱۷۸۵۰۰۰۰۰
زونتس
Z2 150 Z2
۱۸۵۲۰۰۰۰۰
زونتس
Z4 250 R
۱۹۳۰۰۰۰۰۰
سوکو
CUx
۱۱۰۰۰۰۰۰۰
سوکو
CUx Ducati
۱۲۲۰۰۰۰۰۰
سوکو
TC
۱۲۸۰۰۰۰۰۰
سوکو
TC MAX
۱۶۷۰۰۰۰۰۰
سوکو
TS
۱۱۲۰۰۰۰۰۰
سوکو
TS P
۱۲۰۰۰۰۰۰۰
سهند سیکلت
لاکی VF3 185
۱۰۶۰۰۰۰۰۰
سی اف موتو
CF 250 NK
۱۸۲۰۰۰۰۰۰
سی اف موتو
NK 150
۱۱۶۰۰۰۰۰۰
شاهین موتور
دلتا AC4
۱۳۸۰۰۰۰۰۰
شاهین موتور
دلتا CRT 160
۷۵۰۰۰۰۰۰
شاهین موتور
دلتا RX150
۸۸۰۰۰۰۰۰
شاهین موتور
دلتا RX150
۹۶۶۰۰۰۰۰
شاهین موتور
دلتا SX2
۱۵۸۰۰۰۰۰۰
شاهین موتور
دلتا SX2 رالی
۱۵۹۰۰۰۰۰۰
شاهین موتور
دلتا VSP 170
۷۷۰۰۰۰۰۰
شاهین موتور
دلتا VSP 170
۹۱۰۰۰۰۰۰
شاهین موتور
دلتا VSP 170 کلاسیک
۷۹۰۰۰۰۰۰
شاهین موتور
دلتا VSP 170 کلاسیک
۹۳۰۰۰۰۰۰
شاهین موتور
دلتا کلیک ۱۵۰
۸۶۰۰۰۰۰۰
شاهین موتور
دلتا کلیک ۱۵۰
۸۵۶۰۰۰۰۰
کایو
A 150
۸۵۰۰۰۰۰۰
کایو
A 180
۱۲۲۰۰۰۰۰۰
کایو
AU 110
۶۹۰۰۰۰۰۰
کایو
AU 150
۱۰۰۰۰۰۰۰۰
کایو
AU 180
۱۲۹۰۰۰۰۰۰
کایو
AU 200
۱۷۲۰۰۰۰۰۰
کایو
AY 70
۵۵۰۰۰۰۰۰
کبیر موتور
KLD 200
۷۸۰۰۰۰۰۰
کبیر موتور
NVX 170
۱۰۲۰۰۰۰۰۰
کبیر موتور
رایز NVX 150i
۹۴۰۰۰۰۰۰
کبیر موتور
ساتلیس ۱۷۰S
۱۰۰۰۰۰۰۰۰
کبیر موتور
کلیک آپ ۱۷۰
۹۰۰۰۰۰۰۰
کثیر
رهرو ۲۰۰
۶۱۰۰۰۰۰۰
کثیر
رهرو CDI 125
۵۸۰۰۰۰۰۰
کثیر
رهرو CGL150
۶۳۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
۱۹۵۸
۴۶۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
AGV 150
۱۶۰۴۰۰۰۰۰
کویر موتور
AGV 150
۱۶۵۵۰۰۰۰۰
کویر موتور
CDI125
۶۴۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
CDI125
۶۲۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
CDI150
۶۶۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
CDI150
۷۱۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
CDI200
۷۳۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
ES1 1800
۵۲۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
ES2 1500
۴۹۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
ES5 1500
۴۹۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
ES5 2000
۵۴۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
ES6 1500
۵۲۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
ES8 1500
۵۱۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
EST2 1500
۴۳۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
EST4 1500
۴۴۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
ET1
۱۷۷۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
iTango
۹۴۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
M1-70
۴۴۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
MAD
۴۳۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
MAD Truck
۴۹۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
MT2-70
۴۳۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
S1 125
۶۸۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
S1 125
۹۱۶۰۰۰۰۰
کویر موتور
S2 150
۸۰۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
S2 150
۷۴۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
S2 150
۱۰۳۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
S2 150
۱۰۰۱۰۰۰۰۰
کویر موتور
S2 ADV 150
۹۲۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
S2 ADV 150
۱۰۵۲۰۰۰۰۰
کویر موتور
S2 ADV 150
۱۰۲۴۰۰۰۰۰
کویر موتور
S5 150
۸۹۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
S5 150
۹۴۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
S5 150
۱۰۴۴۰۰۰۰۰
کویر موتور
ST3-220
۱۱۲۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
ST3-220
۱۲۱۴۰۰۰۰۰
کویر موتور
T2 248 N
۱۰۵۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
T2 248 N
۱۱۹۹۰۰۰۰۰
کویر موتور
T4 200
۱۳۸۰۰۰۰۰۰
کویر موتور
T4 200
۱۵۴۳۰۰۰۰۰
کویر موتور
X2 125
۵۸۰۰۰۰۰۰
کی وی
CITY 150 EFI
۹۲۰۰۰۰۰۰
کی وی
K249n
۱۹۹۰۰۰۰۰۰
کیو جی موتور
LTR 150
۱۵۵۲۰۰۰۰۰
کیو جی موتور
NX 150
۱۲۳۰۰۰۰۰۰
کیو جی موتور
NX 150
۱۳۴۸۰۰۰۰۰
کیو جی موتور
VPS 125
۱۳۶۶۰۰۰۰۰
لامبرتا
LPB 170
۱۶۵۰۰۰۰۰۰
لیفان
۱۲۵
۵۵۰۰۰۰۰۰
لیفان
۱۲۵
۵۹۸۰۰۰۰۰
لیفان
۱۵۰
۵۸۰۰۰۰۰۰
لیفان
۱۵۰
۶۳۱۰۰۰۰۰
لیفان
۲۰۰
۶۱۰۰۰۰۰۰
لیفان
۲۰۰
۶۴۷۰۰۰۰۰
لیفان
BM 180
۸۱۰۰۰۰۰۰
لیفان
BM 180
۸۳۰۰۰۰۰۰
لیفان
KPS 200
۱۱۹۰۰۰۰۰۰
لیفان
KPS 200
۱۲۱۶۰۰۰۰۰
لیفان
KPS 250
۱۵۲۰۰۰۰۰۰
لیفان
KPS 250
۱۵۵۲۰۰۰۰۰
لیفان
پی کی ۱۳۵
۷۹۰۰۰۰۰۰
لیفان
پی کی ۱۳۵
۸۰۷۰۰۰۰۰
مگلی
۲۰۰R
۱۰۰۰۰۰۰۰۰
مگلی
۲۰۰R
۱۳۰۰۰۰۰۰۰
موندیال
HPS 249
۱۶۸۰۰۰۰۰۰
موندیال
HPS 249 Pagani
۱۶۰۰۰۰۰۰۰
نیرو محرکه
نامی TS150
۸۳۰۰۰۰۰۰
نیرو محرکه
نامی TS150
۷۵۰۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
احسان ۱۲۵
۵۴۰۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
احسان ۱۲۵
۵۲۰۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
احسان ۱۲۵
۵۰۰۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
احسان ۱۳۵RD
۷۲۰۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
احسان ۱۵۰
۵۸۰۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
احسان ۱۵۰
۵۶۰۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
احسان ۱۵۰eh
۷۰۰۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
احسان ۱۵۰eh
۷۸۰۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
احسان ۲۰۰
۶۲۰۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
احسان ۲۰۰
۶۰۰۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
احسان ۲۰۰eh
۷۵۰۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
احسان ۲۰۰eh
۸۰۷۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
پرواز ۲۰۰gy
۹۲۰۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
پرواز ۲۰۰gy
۱۰۵۸۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
گلکسی R155
۸۱۰۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
گلکسی R155
۹۹۰۰۰۰۰۰
نیرو موتور شیراز
گلکسی R155
۷۵۰۰۰۰۰۰
وسپا
وی ایکس ال ۱۵۰
۱۸۸۰۰۰۰۰۰
وسپا
وی ایکس ال ۱۵۰
۱۷۰۰۰۰۰۰۰
هوندا
بیت ۱۱۰
۱۲۸۰۰۰۰۰۰
هوندا
فیوچر ۱۲۵
۱۷۸۰۰۰۰۰۰
یاماها
MX King
۱۹۸۰۰۰۰۰۰
یاماها
QBIX 125
۱۷۵۰۰۰۰۰۰
یاماها
گرند فیلانو ۱۲۵
۱۹۰۰۰۰۰۰۰

بازار موتورسیکلت‌ها روزبه‌روز داغ‌تر می‌شود. به همین خاطر ما در کارنامه تصمیم گرفته‌ایم بهترین موتورسیکلت‌ها در رده‌های قیمتی مختلف را معرفی کنیم. پیش‌تر بهترین موتورسیکلت‌های زیر ۱۰۰ میلیون را مورد بررسی قرار دادیم و حالا نوبت به معرفی و بررسی بهترین موتورسیکلت‌هایی است که در رده قیمتی بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان می‌توانید در بازار خریداری کنید. با ما در کارنامه همراه باشید تا بهترین موتورهای زیر ۲۰۰ میلیون تومان را بشناسیم.

TVS HLX 150

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - تی وی اس 150

TVS HLX 150 یک موتورسیکلت شهری و اقتصادی است که در رده قیمتی خود عملکرد مناسبی ارائه می‌دهد. طراحی این موتور تا حد زیادی شبیه به باکسر است و رقیبی برای باکسر ۱۵۰ محسوب می‌شود. شاسی محکم، سادگی در طراحی و تعمیرات آسان از ویژگی‌های خوب این موتورسیکلت است.

مشخصات TVS HLX 150:

 • حجم موتور: ۱۵۰ سی‌سی
 • قدرت: ۱۱.۸ اسب بخار
 • گشتاور: ۱۱.۳ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۱۱ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۹۴ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: حدود ۱۰۳ میلیون تومان
promotion banner

TVS Wego

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - اسکوتر tvs ویگو

ویگو یک اسکوتر از برند هندی TVS است که با گیربکس اتوماتیک، زین راحت و کیفیت ساخت خوب توانسته است به‌خوبی فروش برود. البته طراحی نسبتا قدیمی و نداشتن ترمز ABS ممکن است کار ویگو را در مقابل رقبای ارزان‌قیمت‌تری مثل طرح‌های کلیک سخت کند.

مشخصات TVS Wego:

 • حجم موتور: ۱۱۰ سی‌سی
 • قدرت: ۸ اسب بخار
 • گشتاور: ۸.۳۵ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۴ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۸۲ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: حدود ۱۱۵ میلیون تومان

 درخواست کارشناسی موتورسیکلت

Kavir S7

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - اسکوتر کویر s7

کویر S7 یک کپی کامل از یاماها آیروکس است که از لحاظ ظاهری، تفاوت محسوسی با نمونه اصلی ندارد. کویرموتور به‌تازگی این موتورسیکلت را به بازار عرضه کرده و آن را به امکاناتی مثل ترمزهای دیسکی برای جلو و عقب، گیربکس CVT و چراغ‌های دیلایت مجهز کرده است. قیمت کویر S7 در مقایسه با طرح‌های کلیک خیلی رقابتی نیست و همین موضوع روی موفقیت آن تأثیرگذار خواهد بود.

مشخصات کویر S7:

 • حجم موتور: ۱۵۰ سی‌سی
 • قدرت: ۸.۹ اسب بخار
 • گشتاور: ۹ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۸ لیتر
 • حداکثر سرعت: اعلام نشده
 • قیمت: حدود ۱۱۹ میلیون تومان

SYM Wind

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - موتور دینو ویند 170

SYM ویند یا همان دینو ۱۷۰ یک موتورسیکلت تایوانی است. این موتورسیکلت در کنار قدرت خوب، از ترمزهای ABS در جلو و عقب بهره می‌برد که ایمنی سرنشین و عابر پیاده را افزایش می‌دهد. متأسفانه خدمات پس از فروش دینو ۱۷۰ رضایت‌بخش نیست. پیدا کردن قطعات آن هم چندان راحت نیست.

مشخصات SYM WIND:

 • حجم موتور: ۱۷۰ سی‌سی
 • قدرت: ۱۱.۸ اسب بخار
 • گشتاور: ۱۲.۲ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۵.۵ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان

TVS Rockz 125

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - موتور تی وی اس راکز

موتورسیکلت‌های اقتصادی همواره پرطرفدارند. موتورسیکلت راکز از برند TVS هم دقیقا به‌دلیل مصرف بسیار پایین و هزینه‌های نگه‌داری حداقلی، توانسته است به فروش خیلی خوبی دست یابد. این موتورسیکلت در دسته آندربون یا کاب قرار می‌گیرد و با اینکه حجم موتورش کم است اما قدرت و سرعت خوبی دارد.

مشخصات تی‌وی‌اس راکز:

 • حجم موتور: ۱۲۵ سی‌سی
 • قدرت: ۹.۸ اسب بخار
 • گشتاور: ۹.۸ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۴ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: بین ۱۳۶ تا ۱۴۰ میلیون تومان

SYM SR200

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - اسکوتر اس وای ام sr200

موتورسیکلت SYM SR200 ترکیبی از امکانات مناسب و عملکرد خوب است. ترمزهای دیسکی CBS، شارژر موبایل و گیربکس اتوماتیک CVT برخی از آپشن‌های متداول در این رنج قیمتی هستند که در SR200 هم دیده می‌شوند اما چیزی که این موتورسیکلت را متمایز می‌کند، قدرت خوب و توانایی کنترل موتور در سرعت‌های بالاست.

مشخصات SYM SR200:

 • حجم موتور: ۱۷۰ سی‌سی
 • قدرت: ۱۱.۸ اسب بخار
 • گشتاور: ۱۲٫۲ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۵.۵ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: بین ۱۲۰ تا ۱۳۰ میلیون تومان

SYM SF180

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - اسکوتر SYM SF180

موتورسیکلت SYM SF180 را باید برادر دوقلوی SR200 در نظر گرفت چرا که از لحاظ ابعاد، مشخصات فنی و امکانات بسیار شبیه به هم هستند. با وجود این، طراحی این موتورسیکلت کمی ساده‌تر است و المان‌های تهاجمی در آن دیده نمی‌شود.

مشخصات SYM SF180:

 • حجم موتور: ۱۸۰ سی‌سی
 • قدرت: ۱۲ اسب بخار
 • گشتاور: ۱۲.۵ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۵.۴ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: بین ۱۲۴ تا ۱۳۲ میلیون تومان

SYM FX150

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - اسکوتر SYM FX150

موتورسیکلت FX150 یکی دیگر از محصولات میان‌رده برند تایوانی SYM است که با طراحی آیرودینامیک و جذاب خود، طرفداران زیادی به دست آورده است. طراحی چراغ‌ها چه در عقب و چه در جلو، زیبا و مدرن است که در ترکیب با ظاهر اسپرت، این موتورسیکلت جذاب را ساخته‌اند. از لحاظ قدرت و آپشن این موتورسیکلت کوچک در حد متوسط ظاهر می‌شود و نمی‌توان انتظار بالایی از آن داشت.

مشخصات SYM FX150:

 • حجم موتور: ۱۵۰ سی‌سی
 • قدرت: ۹.۴۱ اسب بخار
 • گشتاور: ۹.۶۷ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۵ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: بین ۱۳۶تا ۱۴۰ میلیون تومان

درخواست کارشناسی موتورسیکلت

Benelli TNT 150i

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - بنلی 150 نیوفیس

بنلی ۱۵۰ نیوفیس یک موتورسیکلت شهری نیکد با ظاهر اسپرت و جوان‌پسند است که به فروش خیلی خوبی دست پیدا کرده است. فیس‌لیفت بنلی ۱۵۰ نسبت به نمونه قدیمی‌تر حس یک موتورسیکلت مسابقه‌ای قدرتمند را می‌دهد اما در واقعیت چنین عملکردی از آن دیده نمی‌شود. با وجود این، بنلی ۱۵۰ یک انتخاب خوب برای کسانی است که به‌دنبال موتورسیکلتی اسپرت اما ارزان هستند.

مشخصات بنلی TNT 150i:

 • حجم موتور: ۱۵۰ سی‌سی
 • قدرت: ۱۲ اسب بخار
 • گشتاور: ۱۱ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۱۶ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: بین ۱۴۱ تا ۱۴۴ میلیون تومان

SYM Fiddle 4

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - فیدل 4

فیدل ۴ یک اسکوتر طرح وسپا است که توسط دینو موتور در ایران عرضه می‌شود. سیستم استارت کیلس (keyless)، ترمزهای دیسکی CBS، طراحی کلاسیک و گیربکس اتوماتیک از بارزترین مشخصات این موتورسیکلت هستند. از لحاظ عملکرد، این اسکوتر در رده متوسط قرار می‌گیرد که البته با توجه به طراحی و مشتریان هدف آن، منطقی است.

مشخصات دینو فیدل ۴:

 • حجم موتور: ۱۷۹ سی‌سی
 • قدرت: ۸اسب بخار
 • گشتاور: ۹.۲ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۵ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۰۰کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: بین ۱۴۳ تا ۱۴۵ میلیون تومان

SYM 180 Lucky

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - لاکی 180

لاکی یک موتورسیکلت در دسته اسکوترهای کاب است که سرعت و قدرت بالایی دارد. این محصول SYM می‌تواند در کمتر از ۱۰ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت برسد و از این لحاظ تقریبا از همه رقبای خود در رنج قیمتی کمتر از ۱۵۰ میلیون تومان بهتر عمل می‌کند. در سمت مقابل، هزینه‌های نگه‌داری و استهلاک لاکی ممکن است بالاتر باشد.

مشخصات SYM لاکی:

 • حجم موتور: ۱۸۰ سی‌سی
 • قدرت: ۱۸اسب بخار
 • گشتاور: ۱۵.۳ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۶.۵ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۶۰ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: بین ۱۴۰ تا ۱۵۵ میلیون تومان

SYM Galaxy NA 180

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - گلکسی na180

گلکسی NA 180 دومین موتور اسپرت و نیکد تا به اینجای لیست ماست که با طراحی بسیار جذاب و مشخصات فنی خوب خود توانست در مدت کوتاهی توجه جوانان را به خود جلب کند. از مهم‌ترین نقاط قوت گلکسی NA 180 می‌توان به کیفیت ساخت خوب، گیربکس پیشرفته، سواری نرم، طراحی اسپرت و در نهایت، قیمت مناسب اشاره کرد. همه این‌ها باعث شده است گلکسی NA 180 بتواند رقیب اصلی خود یعنی بنلی ۱۸۰ را به چالش بکشد.

مشخصات گلکسی NA180:

 • حجم موتور: ۱۸۰ سی‌سی
 • قدرت: ۱۸ اسب بخار
 • گشتاور: ۱۵ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۱۱ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۳۵ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: حدود ۱۵۰ میلیون تومان

SYM Galaxy NH 180

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - موتورسیکلت ادونچر گلکسی nh180

گلکسی NH 180 به‌خاطر تفاوت‌های ظاهری و عملکردی، در دسته موتورسیکلت‌های ادونچر قرار می‌گیرد. طراحی فلاپ‌ها در این مدل تغییر کرده است و چرخ‌ها هم از نوع پره‌سیم هستند. از لحاظ فنی، تفاوتی بین این مدل و مدل نیکد وجود ندارد اما حداکثر سرعت کمی کاهش پیدا کرده است. با تغییراتی که روی گلکسی NH 180 اعمال شده، این موتور می‌تواند تا حدودی قابلیت‌های آفرود را به نمایش بگذارد.

مشخصات گلکسی NH180:

 • حجم موتور: ۱۸۰ سی‌سی
 • قدرت: ۱۸ اسب بخار
 • گشتاور: ۱۵ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۱۱ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۰۵ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: حدود ۱۵۰ میلیون تومان

SYM J200

بهترین موتورسیکلت بازار زیر ۲۰۰ میلیون تومان - گلکسی J200

گلکسی J200 یک موتورسیکلت پرفروش سایز بزرگ از برند SYM است که بسیاری از آن به‌عنوان هوندا PCX اقتصادی یاد می‌کنند. ترمزهای دیسکی، زین بزرگ و نرم و گیربکس اتوماتیک، استفاده از این موتورسیکلت را لذت‌بخش می‌کند. البته، ترمزهای ABS و قدرت بیشتر، می‌توانست برگ برنده این موتور در مقابل رقبا باشد.

مشخصات گلکسی SYM J200:

 • حجم موتور: ۱۹۷ سی‌سی
 • قدرت: ۱۱.۱ اسب بخار
 • گشتاور: ۱۰.۹۵ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۷.۵ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۱۰کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: حدود ۱۵۰ میلیون تومان

Beneli TNT 180s

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - موتورسیکلت نیکد بنلی 180s

به جرات می‌توان گفت که بنلی ۱۸۰s یکی از جذاب‌ترین موتورسیکلت‌های بازار در تمامی سبک‌هاست و به نوعی نماد موتورهای اسپرت و رهبر حرکت به‌سمت موتورهای نیکد مدرن است. بنلی ۱۸۰ در کنار طراحی فوق‌العاده، عملکرد و کیفیت ساخت خوبی هم دارد اما خالی از اشکال نیست؛ زین‌های کوچک و نه‌چندان راحت یکی از معایب این موتورسیکلت است.

مشخصات بنلی ۱۸۰s:

 • حجم موتور: ۱۸۰ سی‌سی
 • قدرت: ۱۸ اسب بخار
 • گشتاور: ۱۴ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۱۰ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: بین ۱۵۵ تا ۱۶۵ میلیون تومان

SYM Galaxy NH 249

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - گلکسی NH 249

گلکسی NH 249 که با نام گلکسی ۲۵۰ ادونچر هم شناخته می‌شود، برادر بزرگ‌تر گلکسی ۱۸۰ است که قدرت و گشتاور بیشتری دارد. این موتورسیکلت یکی از قدرتمندترین موتورسیکلت‌های زیر ۲۰۰ میلیون تومان و قوی‌ترین موتورسیکلت ادونچر در این رده قیمتی است. ترمزهای ABS برای هر دو چرخ و قابلیت پیمایش مسافت‌های طولانی و تا حدودی آفرود، از مزایای این موتورسیکلت است.

مشخصات گلکسی NH249:

 • حجم موتور: ۲۴۹ سی‌سی
 • قدرت: ۲۴ اسب بخار
 • گشتاور: ۷ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۱۱ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۴۶ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: بین ۱۷۷ تا ۱۸۰ میلیون تومان

Bajaj Boxer

بهترین موتورسیکلت بازار زیر ۲۰۰ میلیون تومان - موتورسیکلت باجاج باکسر 150

موتورسیکلت باکسر یک موتور در کلاس استریت یا شهری است که بسیاری از ما آن را می‌شناسیم. همه چیز در این موتورسیکلت ساده است از طراحی گرفته تا موتور و عملکرد فنی. دلیل قیمت نسبتا بالای این موتورسیکلت هم همین سادگی و در عین حال مقاومت و استحکام بالای آن است که تضمین می‌کند حتی بعد از پیمایش صدها کیلومتر، به‌درستی کار کند. استهلاک پایین و هزینه‌های نگهداری کم هم از دیگر مزایای این موتور هندی است.

مشخصات باکسر:

 • حجم موتور: ۱۵۰ سی‌سی
 • قدرت: ۱۲ اسب بخار
 • گشتاور: ۱۲.۲۶ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۱۱ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: بین ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان

SYM Galaxy JT200

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - موتورسیکلت sym-jt200

گلکسی JT200 آخرین و گران‌ترین اسکوتر در لیست ماست که به‌عنوان نسخه آپشنال J200 عرضه شده است. این موتورسیکلت از ترمز ABS، شارژر موبایل، چراغ‌های فول LED، زین‌های بزرگ و نرم و کیفیت ساخت خیلی خوب بهره می‌برد. از لحاظ کیفیت سواری، باید گفت که با یکی از بهترین اسکوترهای بازار طرف هستیم و هر دو سرنشین در اوج راحتی خواهند بود.

مشخصات گلکسی گلکسی JT200:

 • حجم موتور: ۱۹۷ سی‌سی
 • قدرت: ۱۱.۸ اسب بخار
 • گشتاور: ۱۲.۲ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۷.۵ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: حدود ۱۷۵ تا ۱۸۶ میلیون تومان

SYM Galaxy NA 249

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - گلکسی 250na

گلکسی NA 249 نسخه استریت و نیکد نسخه NH249 است که بالاتر معرفی کردیم. مشخصات فنی این موتورسیکلت با نسخه ادونچر مشابه است، با این تفاوت که تغییراتی در فلاپ‌ها، رینگ و اندازه چرخ‌ها وجود دارد تا مناسب خیابان و کاربری شهری باشد. گلکسی NA 249 و بنلی ۲۵۰، قدرتمندترین موتورسیکلت‌های زیر ۲۰۰ میلیون بازار هستند.

مشخصات گلکسی NA 249:

 • حجم موتور: ۲۴۹ سی‌سی
 • قدرت: ۲۴ اسب بخار
 • گشتاور: ۷ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۱۱ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۴۶ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: بین ۱۸۳ تا ۱۹۳ میلیون تومان

Beneli TNT 25 N

بهترین موتورسیکلت بازار در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان - بنلی tnt25n

درنهایت، می‌رسیم به رقیب اصلی گلکسی NA 249 که آخرین و گران‌ترین موتورسیکلت لیست ماست. طراحی فوق‌العاده اسپرت و جذاب، شتاب خوب، سرعت بالا، سواری نرم و ایمنی مناسب، از مهم‌ترین ویژگی‌های بنلی TNT 25N است که آن را به رقیبی لایق برای گلکسی ۲۵۰ تبدیل می‌کند. البته اشکالاتی مانند داغ شدن موتور و هزینه‌های نگهداری نسبتا بالا، درباره این موتورسیکلت مطرح است.

مشخصات بنلی TNT 25N:

 • حجم موتور: ۲۴۹ سی‌سی
 • قدرت: ۲۵ اسب بخار
 • گشتاور: ۲۱.۵ نیوتن‌متر
 • حجم باک: ۱۷ لیتر
 • حداکثر سرعت: ۱۳۵ کیلومتر بر ساعت
 • قیمت: بین ۱۸۷ تا ۱۹۷ میلیون تومان

سخن پایانی

در این مطلب سعی کردیم بهترین موتورسیکلت‌ها در بازه قیمتی ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان را معرفی کنیم. تعداد موتورها با این حدود قیمت در بازار بسیار زیاد است اما ما سعی کردیم بهترین آن‌ها از لحاظ عملکرد، خدمات پس از فروش و ارزش خرید را معرفی کنیم. به نظر شما جای چه موتوری در این لیست خالی است؟

ممکن است شما دوست داشته باشید
6 نظرات
 1. علی
  علی می گوید

  قیمتای گرجی و امارات چی میگن؟ با این مبلغا موتورسیکلت روز دنیا رو میشه سوار شد

  1. محسن حسین زاده
   محسن حسین زاده می گوید

   همه می‌دونن ولی کو گوش شنوا

 2. مهدی
  مهدی می گوید

  سلام من موتور میخواستم با کارت قرض‌الحسنه مهر ایران آیا می توانم بخرم صد میلیون تومان تو کالا کارت قرض‌الحسنه مهر ایران دارم

 3. علیرضا
  علیرضا می گوید

  سلام به نظرم kpt 200 ایران دوچرخ رو از قلم انداختین چون قیمتش مناسبه و کیفیت لازم رو داره.

  1. ساواش
   ساواش می گوید

   ای ولا ایران دوچرخ خیلی بهتره نسبت به قیمت و استهکام

 4. رضا
  رضا می گوید

  دستتون دردنکنه از زحمتی که کشیدین

ارسال دیدگاه

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.